• user
    รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ภายใต้การนำของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ มุ่งเน้น การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนเก่ง คนดี” มีความสามารถในการแข่งขันสูง ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งมั่นดำเนินการโดยสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างปัญญาให้พร้อมต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี อย่างมีความสุข เป็นไปตามอัตลักษณ์คนดีที่วลัยลักษณ์ คือ “รักชาติ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ”

5 ด้าน

ประกอบด้วย

Card image cap

รักชาติ

การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีกระบวนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่า และความภาคภูมิใจ การแสดงออกถึงลักษณะความเป็นไทย และรักชาติอย่างเหมาะสม เช่น การรักษาสืบสาน มรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ และการมีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

Card image cap

กตัญญู

การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีกระบวนการเสริมสร้างการรับรู้คุณและตอบแทนคุณ เช่น การประกาศคุณ การตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติ

Card image cap

รู้วินัย

การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีกระบวนการเสริมสร้างการมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี

Card image cap

ใจอาสา

การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละ และแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

Card image cap

พัฒนาภาวะผู้นำ

การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีกระบวนการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีการสื่อสารที่ดี มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการกับปัญหา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และสามารถสร้างความร่วมมือในกลุ่มได้ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง "บัณฑิตคนดี"
    * ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง "บัณฑิตคนดี" (ฉบับที่ 2)
    
* ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเสริมสร้างบัณฑิตคนดีด้านวินัย (3 กรกฎาคม 2566)
    
* ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตคนดีสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 (กิจกรรมวันพุธบ่าย) ฉบับที่ 2 (11 สิงหาคม 2566)
    
* ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตคนดีสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 (กิจกรรมวันพุธบ่าย)
    
* ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง "บัณฑิตคนดี" (18 มกราคม 2564)
    * ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง วิธีพิจารณาการขอคะแนนความดี (19 มกราคม 2566)
    * ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2565 (8 กันยายน 2565)

© 2024 Developer by CDT&DSA WU TEAM
-->