" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา เป็นบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ภายใต้หลักค่านิยม “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ” เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดี มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลก"


รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


4 ด้าน

ประกอบด้วย

Card image cap

กตัญญู (คุณธรรม จริยธรรม)

การพัฒนานักศึกษาให้ระลึกถึงบุญคุณและการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณ ต่อ มหาวิทยาลัย ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษา ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

Card image cap

รู้วินัย

เสริมสร้างนักศึกษาให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏเกณฑ์ กติกา ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ตลอดจนการตรงต่อเวลา และการแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด ตระหนักถึงความปลอดภัยและการดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลัก 5ส

Card image cap

ใจอาสา

เสริมสร้างนักศึกษาให้มีจิตสำนักสาธารณะ เสียสละ และช่วยเหลือส่วนรวม มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน เสริมสร้างความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Card image cap

พัฒนาภาวะผู้นำ

พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านบริหารจัดการตนเองและสังคม สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพด้านดนตรีและศิลปะ ด้านการประสานงานและสื่อสาร ด้านมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง "บัณฑิตคนดี"
    * ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง "บัณฑิตคนดี" (18 มกราคม 2564)

================================= วิธีการขอคะแนนความดี สำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา =================================
    1. แบบฟอร์ม ใบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา
    2. คู่มือ/วิธีการขอคะแนนความดีระหว่างฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

© 2017 Admin Press Admin by themedesigner.in